Partido Popular de Lugo

O PP de O Incio denuncia ante o Valedor do Pobo a reiterada ocultación de información por parte da Alcaldesa

O Incio, 4 de febreiro de 2014.- O Grupo Municipal do Partido Popular de O Incio denuncio ante o Valedor do Pobo a “reiterada ocultación de información” que protagoniza a Alcaldesa do municipio, a socialista Laura Celeiro García.

Os Concelleiros populares entenden que o Goberno local obstaculiza, dun xeito deliberado o consciente, o acceso da oposición á información que solicitan para realizar a súa labor de control e fiscalización da xestión municipal.

COMPORTAMENTO HABITUAL

Desde o PP de O Incio lamentan que a rexedora socialista desprece desta maneira a democracia e a transparencia, e impida o acceso á información co obxectivo indisimulado de ocultarlle a verdade aos veciños.

Os populares aclaran que esta conduta converteuse, desde a toma de posesión da nova Alcaldesa, nun comportamento habitual ante calquera solicitude de información e iso a pesar de que desde o PP realizaron estas peticións sempre por escrito, en tempo e forma, segundo o previsto na normativa vixente.

Con este proceder a Alcaldesa socialista amosa un desprezo ás máis elementais normas democráticas e, en concreto, ao do establecido na legalidade vixente,  que no artigo 77 da Lei de Bases de Réxime Local di literalmente:

Artigo 77

Todos os membros das Corporacións locais teñen dereito a obter do Alcalde ou Presidente ou da Comisión de Goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.

A solicitude de exercicio do dereito recolleito no parágrafo anterior haberá de ser resolta motivadamente nos cinco días naturais seguintes a aquel en que se presentou.

No escrito dirixido ao Valedor do Pobo fan un detallado relatorio dos feitos que motivan a denuncia, referidos a asuntos varios tales como a tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), o pago de facturas a provedores e sobre as supostas irregularidades detectadas -a partires do mes de xullo- na relación dos veciños que solicitaron o enganche á Rede Municipal de Abastecemento e Auga, entre outras moitas cuestións.

Neste senso, xulgan lamentable que teñan que recorrer ao Valedor do Pobo para que a alcaldesa do PSOE actúe democraticamente, pois dada o seu comportamento, parece que se cre no dereito de gobernar O Incio desprezando a democracia e a transparencia.

Os populares veñen de presentar esta queixa formal ante o Valedor do Pobo sen descartar outro tipo de accións que en dereito correspondan na defensa dos seus dereitos e os dos veciños.