Partido Popular de Lugo

O PP PIDELLE Ó GOBERNO DE ZAPATERO RIGOR E RESPETO PARA A PROVINCIA DE LUGO

Lugo, a 10 de setembro de 2008.- Os senadores populares José Manuel Barreiro, Armando Castosa e María del Carmen Gueimunde calificaron hoxe de “tomadura de pelo” as respostas dadas polo Goberno central ás súas preguntas sobre a fase na que se atopan agunhas das obras comprometidas para a provincia de Lugo.

“O resumo xeral que podemos facer é que non se van a cumprir ningún dos prazos que estaban comprometidos para o remate de infraestructuras vitais para o desenvolvemento económico da provincia, aprobados algúns deles por unanimidade no Congreso, e  que o AVE lucense simplemente non existe para os socialistas”, indicaron. 

Os senadores lucenses tamén pediron que o Goberno “sexa máis riguroso nas explicacións que se lle solicitan” porque, na súa opinión, “a vaguedade das respostas e os argumentos peregrinos esgrimidos nalgunha delas constitúen, en si mesmas, una falta de respeto non xa ós senadores que as formulan, senón ás persoas que representa, que non son outros que todos os lucenses”. 

 

Pese a elo, aseguraron que seguirán a traballar na defensa dos intereses da provincia de Lugo coa presentación de cantas iniciativas consideren oportunas e que non deixan, pese á demora e a falta de rigor que amosan as respostas acadadas ata o momento, de actuar como fiscalizadores da actividade do Goberno central  na provincia de Lugo.

 

O ENLACE DA NOVA PONTE, UNHA INCOGNITA.- Así, no que respecta á construcción dunha nova ponte sobre o río Miño na capital provincial na que os senadores lucenses interesábanse por onde se ía construir o enlace, polas actuacións que se levaron a cabo dede a sinatura (o 9 de outubro de 2004) do protocolo co concello de Lugo ou polas previsións que barallan para o remate da obra, a respota do executivo foi: 

“El estudio informativo Nuevo puente sobre el río Miño en Lugo selecciona la conexión del puente sobre el río Miño con el viario interior de Lugo en la Avenida de Magoi. No obstante, de acuerdo con la aprobación de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación de fecha 5 de marzo de 2008, durante la fase de redacción del proyecto se profundizará en el análisis de las fierentes posibilidades de conexión del nuevo puente con el viario urbano de Lugo.

 

Las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento en relación con el Nuevo Puente sobre el río Miño en Lugo comprenden dos expedientes:

 

a) La tramitación del Estudio informativo que ha finalizado con la aprobación definitiva del mismo y del Expediente de Información Pública, con fecha 5 de marzo de 2008.

b) La tramitación del proyecto de Trazado y Construcción que se ha iniciado con fecha 11 de octubre de 2007 con la autorización de la Orden de Estudio, encontrándose actualmente en redacción dicho proyecto. 

La fecha vigente de finalización de la redacción del proyecto de trazado y construcción del Nuevo Puente sobre el Miño está prevista para diciembre de 2008. El plazo definitivo de esta actuación resultará de la posterior licitación y adjudicación de las citadas obras”.

É dicir, “nin se especifica por onde se enlazará a ponte, facendo oidos xordos a petición realizada dende Lugo cun acordo unánime da corporación de que non fora polo parque Marcos Cela, ni cando estará operativa, pese os prazos dados por destacados responsables socialistas: no 2004 dician que ía licitarse en 2005 e que entraría en funcionamento no 2006; en 2005 que estaría rematada en 2008; en 2006 que estaría operativa no 2009 e no 2007 simplemente que se faría. A realidade é que o 5 de marzo deste ano aprobouse o estudio informativo e o 28 de abril adxudicouse o contrato de consultoría e asistencia técnica para a redacción do proxecto de trazado e construcción”.

AS AUTOVÍAS E O AVE QUE NON EXISTE PARA O PSOE.- Os senadores populares tamén amosaron o seu malestar porque non se dera resposta á información demandada a propósito dos prazos de remate das obras e o traballo feito ata agora nos tramos de autovías (a de Chantada-Monforte estaba previsto que concluira en 2010; a de Lugo-Ourense e Lugo-Santiago en 2008-2010; e do Ave (Lugo-A Coruña e Ponferrada-Monforte concluirían en 2012-2014 e Lugo-Ourense en 2009) que discrurren pola provincial.

“Dá unha idea do interese do Goberno por dar información ó respecto indicando que as seis preguntas específicamente formuladas foron contestadas dunha soa vez”, explicaron os populares.

“Al principio de la pasada legislatura, la autovía Chantada-Monforte no contaba tan siquiera con el Estudio Informativo aprobado, por lo que no disponía de proyectos constructivos ni de previsiones realistas para la ejecución de las obras.

 

En la pasada legislatura se aprobó el Estudio Informativo y se inició la redacción de los proyectos constructivos, lo que permitió licitar las correspondientes obras.

 

El compromiso del Gobierno es que, en esta legislatura, toda la autovía Ourense-Lugo se encuentre en servicio o con obras en ejecución, de acuerdo con los distintos tramos en que se ha dividido.Una muestra más del compromiso del Gobierno por mejorar las infraestructuras de Galicia”.

 

Os senadores populares pregúntase, sen embargo, ó tenor desta resposta, qué clase de compromiso é éste no que se van a incumplir todos os prazos previstos en todas e cada unha das seis obras ás que se fai referencia.

 

De “nota” calificaron asimesmo as explicacións dadas sobre cantos dependestes da provincia de Lugo foran, a raíz da entrada en vigor da Lei de Dependencia, valorados e cántos estaban a recibir as prestacións correspondentes. Así, segundo o Goberno, fixéronse 19.016 valoracións, das que 15.229 teñen dereito a prestación pero “parece ser”, puntualizaron os senadores lucenses, “que ningún está a recibir a paga que lle corresponde”.

 

SUBIDA DA LUZ VS APAGÓNS EN CALIFORNIA E SUDÁFRICA.- Mención especial merecen, segundo indicaron dende o PP, as explicacións dadas sobre a suba dun 11,3% da tarifa eléctrica propostas pola CNE en maio pasado e si ésta ía ser asumida polo Goberno, se se tiña valorado as consecuencias de facelo e se estaba previsto unha nova suba para principios do 2009. 

“El Gobierno no ha ratificado la subida propuesta por la CNE. En la orden por la que se han revisado las tarifas a partir de 1 de julio, el incremento aprobado ha sido de un 5,62%.

Este incremento se ha planteado como consecuencia de la variación de los costes que se producen. Una insuficiente retribución tiene conocidos efectos colaterales, como los apagones de California y, más recientemente, Sudáfrica, o un descenso de los niveles de calidad del servicio como se venía produciendo en diferentes zonas de España hasta 2005.

 

Respecto a futuros incrementos, en la actualidad todavía no se han realizado los estudios que permitan tener una previsión del cálculo inicial. No obstante, se recuerda que las revisiones se realizan como consecuencia de las variaciones que se producen en los costes que es necesario cubrir con los ingresos”.

 

 

CORREDOR DA COSTA, SEN PRAZO.- Nada claro quedou tampouco para os populares sobre cal será o trazado definitivo da autovía San Cibrao-Barreiros, nin cándo se licitará e menos aínda cándo rematarán as obras porque o estudio informativo aínda non está aprobado e, polo tanto, o redacción do proxecto non foi contratada e, por elo, “los plazos definitivos de esta actuación resultarán de la posterior licitación y adjudicación de loas correspondientes obras”.

 

A APERTURA Ó TRAFICO DE ALCOA, NON ESTÁ PREVISTA.- No que atinxe a cando ten previsto iniciar o Ministerio de Fomento as negociacións pertinentes coa multinacional Alcoa que permitan abrir ó tráfico comercial o dique norte do porto de San Cibrao, o Goberno recoñece que, a data 2 de xuño deste ano, “no ha iniciado, ni tiene previsto iniciar, negociaciones con objeto de un posible rescate de la concesión” otorgada á empresa, ó entender que “dicho rescate podría suponer una quiebra en las expectativas del grupo industrial, comprometiendo el desarrollo del mismo y, consiguientemente, los puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos creados”. 

Especifica o Goberno ademais, segundo salientaron os representantes do PP, que os estudios de tráfico realizados para a área de influencia do porto de San Cibrao é, foro do movemento xerado por Alcoa, moi limitado e que ademais disponse de instalacións portuarias en outros portos próximos.

A-8, EN SERVICIO CANDO REMATEN AS OBRAS.- Sobre o acordo adoptado no Congreso dos Deputados en xuño de 2004 de que a Autovía do Cantábrico, que ten catro tramos abertos e den en obras, estivera rematada no 2007-2008, a previsión do Goberno “es la progresiva puesta en servicio de todos los tramos a medida que se concluyan las respectivas obras y que la Autovía del Catábrico en Galicia sea una realidad en esta legislatura y una muestra más del compromiso del Gobierno con las infraestructuras de Galicia”.